ฝ่ายพัสดุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. วางแผน / ควบคุม / ติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง

๒. การซื้อการจ้าง / การจ้างที่ปรึกษา / การจ้างออกแบบและควบคุมงาน / การแลกเปลี่ยน / การเช่า

๓. บริหารสัญญา / การลงโทษผู้ทิ้งงาน

๔. การควบคุม และการจำหน่ายพัสดุ

๕. การซ่อมแซม และการบำรุงรักษาพัสดุ

๖. ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลที่ราชพัสดุกับกรมธนารักษ์

๗. ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

๘. ให้คำปรึกษา แนะนำ กับหน่วยงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

news ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

view all

news RSS FEED    เริ่มนับ 01 กันยายน 2557