ฝ่ายประชาสัมพันธ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนงาน และดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของกรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการสาธารณสุข และแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมฯ
ติดตามวิเคราะห์ข่าวสาร เสนอผู้บริหาร พัฒนาเครือข่าย และบริหารข้อมูล ระบบสารสนเทศ เพื่อการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งให้บริการโสตทัศนูปกรณ์และการผลิตสื่อต่างๆ

วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานหลักที่มีศักยภาพในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์รวมทั้งการเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร

พันธกิจ
สนับสนุนงานทางด้านวิทยาศาสตร์สาธารณสุขและส่งเสริมกิจกรรมขององค์กร ดังนี้
1. เผยแพร่ผลงานขององค์กรด้านการวิเคราะห์วิจัย ด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการ และกระตุ้นเตือนภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2. เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและเป็นแหล่งความรู้สำหรับประชาชน
3. ให้บริการและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมขององค์กร
4. ส่งเสริมและสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อบุคลากรทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งประสานความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร

news ข่าวเผยแพร่สื่อมวลชน

view all

news ข่าวหนังสือพิมพ์

view all

news จดหมายข่าว

view all

news เก็บมาฝาก

view all

news RSS FEED

    เริ่มนับ 01 กันยายน 2557