• home»
 • กฏระเบียบ»
 • พนักงานกระทรวงสาธารณสุข»

กฏระเบียบ :: พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

 • หนังสือ ที่ สธ 0201.040/ว 269 ลว.26 พ.ค.57 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  เอกสารดาวน์โหลด : หนังสือเวียน.pdf ,
 • ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้างและต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557
 • ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การเพิ่มค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2557
  เอกสารดาวน์โหลด : การเพิ่มค่าจ้างพกส.ทั่วไป.pdf ,
 • ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2557
 • ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557
  เอกสารดาวน์โหลด : บัตรประจำตัวพกส..pdf ,
 • แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานกระทรวงสาธารณสุขถึงแก่ความตาย
 • ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การกำหนดเงินเพิ่มเพื่อเป็นเงินค่าจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปที่ค่าจ้างยังไม่ถึงขั้นต่ำตามบัญชีค่าจ้างที่คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขกำหนด พ.ศ.2559
  เอกสารดาวน์โหลด : notification PBH committee.pdf ,

ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

หนังสือกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชะลอการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงต่าง ๆ เกี่ยวกับ พกส.

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

 • พกส.001 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  เอกสารดาวน์โหลด : application.pdf ,
 • แบบประเมินความเสี่ยงในการเลือกนโยบายการลงทุน
  เอกสารดาวน์โหลด : risk application form.pdf ,
 • พกส.001/2 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก (สำหรับสมาชิก)
  เอกสารดาวน์โหลด : 5.pdf ,
 • พกส.002 แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : 4.pdf ,
 • พนักงานกระทรวงสาธารณสุขแจ้งการสิ้นสุดสมาชิกภาพ
  เอกสารดาวน์โหลด : 6.pdf ,
 • พกส.001/4 แบบลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  เอกสารดาวน์โหลด : 7.pdf ,
 • ข้อบังคับกองทุน
  เอกสารดาวน์โหลด : Rule of fund.pdf ,
 • แบบแสดงความประสงค์การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม
  เอกสารดาวน์โหลด : 8.pdf ,

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

 • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ชุดที่ 2)
  เอกสารดาวน์โหลด : PBHE name list.pdf ,


เริ่มนับ 01 กันยายน 2557