• home»
 • กฏระเบียบ»
 • ข้าราชการ»

กฏระเบียบ :: ข้าราชการ

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน

 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
  เอกสารดาวน์โหลด : Act_law2551.pdf ,
 • พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 23)
  เอกสารดาวน์โหลด : พรบ บำเหน็จ บำนาญ 23-2551.pdf ,
 • พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 5)
  เอกสารดาวน์โหลด : พรบ เงินเดือน.pdf ,

การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

 • กฎ ก.พ.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติราชการและการพัฒนาข้าราชการทีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2553
  เอกสารดาวน์โหลด : rb_1.pdf ,

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 • หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.1008.1/ว19 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2556
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558
  เอกสารดาวน์โหลด : temp go pe 0406.4-115.pdf ,
 • หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.1008.1/ว12 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
  เอกสารดาวน์โหลด : OCSC V 12 30.08.55.pdf ,
 • หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.1012.1/ว20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
  เอกสารดาวน์โหลด : OCSC V20 3.09.52 .pdf ,
 • หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร.1008.1/ว28 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
  เอกสารดาวน์โหลด : OCSC V20 28.10.52.pdf ,
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
  เอกสารดาวน์โหลด : law9.pdf ,

หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

 • หลักเกณฑ์และแนวทางการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  เอกสารดาวน์โหลด : GO.pdf ,
 • แบบฟอร์มสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
 • หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวันมาปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่กรมฯ
  เอกสารดาวน์โหลด : work day for salary.pdf ,
 • การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  เอกสารดาวน์โหลด : promote go salary.pdf ,
 • การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ
  เอกสารดาวน์โหลด : salary table go1012.2-6.pdf ,

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 • ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ปี 2560
  เอกสารดาวน์โหลด : Noti EVA1.pdf ,
 • แบบฟอร์มแนบท้ายประกาศ ปี 2560
  เอกสารดาวน์โหลด : Form End EVA.doc ,
 • แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2560
  เอกสารดาวน์โหลด : EVA GO.xls ,
 • สรุปการกำหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • การเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
  เอกสารดาวน์โหลด : salary PE GO 01.10.61.pdf ,
 • ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้ในส่วนราชการ
  เอกสารดาวน์โหลด : DMSC No MM 11 sep 2019.pdf ,
 • ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ด้วยระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ระดับกรม (DPIS 5.0)
  เอกสารดาวน์โหลด : KPI .pdf ,
 • ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ปี 2562
  เอกสารดาวน์โหลด : DMSC EVA 62.pdf ,
 • แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2562
  เอกสารดาวน์โหลด : EVA form.xls ,
 • แบบฟอร์มแนบท้ายประกาศ ปี 2562
  เอกสารดาวน์โหลด : EVA end form.doc ,
 • การเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562
  เอกสารดาวน์โหลด : DMSC GO PE salary 1 apr 62.pdf ,
 • การเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563
  เอกสารดาวน์โหลด : Memo GO 1 April 63.pdf ,
 • การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
  เอกสารดาวน์โหลด : Memo 1 Oct 2563.pdf ,
 • ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ปี 2563
  เอกสารดาวน์โหลด : DMSC EVA 63 NO.pdf ,

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ. 2536
  เอกสารดาวน์โหลด : insignia 2536.pdf ,
 • แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ. 2549
  เอกสารดาวน์โหลด : edit 2549.pdf ,
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
  เอกสารดาวน์โหลด : insignia 2552.pdf ,
 • พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2484 และฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552
  เอกสารดาวน์โหลด : decoration 2484-2552.pdf ,
 • ผังแสดงการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  เอกสารดาวน์โหลด : Flow.pdf ,

การประเมินผลงานวิชาการ (ระดับชำนาญการพิเศษลงมา)

 • หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร.1006/ว10 ลว.15 ก.ย.48
  เอกสารดาวน์โหลด : c 10 2548.pdf ,
 • หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร.0707.3/ว5 ลว.12 เม.ย.42
  เอกสารดาวน์โหลด : c 5 2542.pdf ,
 • หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร.1006/ว18 ลว.11 ธ.ค.51
  เอกสารดาวน์โหลด : c 18 2551.pdf ,
 • หนังสือแจ้งเวียน ที่ สธ 0601.02/ว634 ลว.17 มิ.ย.57 (แนวทางปฏิบัติ)
  เอกสารดาวน์โหลด : 0601.02-634.pdf ,
 • หนังสือแจ้งเวียน ที่ สธ 0601.02/ว1550 ลว.22 พ.ย.56 (แนวทางการคัดเลือกบุคคลฯ)
  เอกสารดาวน์โหลด : 0601.02-1550.pdf ,
 • ประกาศ อ.ก.พ.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

การประเมินผลงานวิชาการ (ระดับเชี่ยวชาญ/ทรงคุณวุฒิ)

 • หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.07.08.4/ว16 ลว.29 ก.ย.2538
  เอกสารดาวน์โหลด : OCSC 16 2538.pdf ,
 • หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร.0707.3/ว5 ลว.12 เม.ย.42
  เอกสารดาวน์โหลด : c 5 2542.pdf ,
 • หนังสือแจ้งเวียน ที่ สธ 0601.02/ว1550 ลว.22 พ.ย.56 (แนวทางการคัดเลือกบุคคลฯ)
  เอกสารดาวน์โหลด : 0601.02-1550.pdf ,
 • สรุปคุณสมบัติของผู้สมัครตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และผลงานที่ใช้ในการประเมินตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ
  เอกสารดาวน์โหลด : Medical Scientist Expert Level.pdf ,
 • สรุปคุณสมบัติของผู้สมัครตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และผลงานที่ใช้ในการประเมินตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับทรงคุณวุฒิ
  เอกสารดาวน์โหลด : Medical Scientist Advisory Level.pdf ,
 • ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งผลงานทางวิชาการเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ
  เอกสารดาวน์โหลด : DMSC noti.pdf ,

หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการฯ ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

 • ประกาศ อ.ก.พ.กรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
  เอกสารดาวน์โหลด : DMSC (General).pdf ,
 • แบบฟอร์ม
  เอกสารดาวน์โหลด : Form.pdf ,


เริ่มนับ 01 กันยายน 2557