• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข้อมูลสำคัญ»

news ข้อมูลสำคัญ

แผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (คลิกที่นี่)เริ่มนับ 01 กันยายน 2557