• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข้อมูลสำคัญ»

news ข้อมูลสำคัญ

ประกาศ อ.ก.พ.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ

ประกาศ อ.ก.พ.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโสลงมา (คลิกที่นี่)

ประกาศ อ.ก.พ.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญลงมา (คลิกที่นี่)เริ่มนับ 01 กันยายน 2557