• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข้อมูลสำคัญ»

news ข้อมูลสำคัญ

แผนพัฒนาบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

- แผนพัฒนาบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (คลิกที่นี่)
- แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (คลิกที่นี่)เริ่มนับ 01 กันยายน 2557