• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าวทุน/ฝึกอบรม»

news ข่าวทุน/ฝึกอบรม

การขอรับการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ทุนสำหรับการเตรียมและพัฒนากำลังคนของภาครัฐในระดับหน่วยงาน (Department – based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ทุนสำหรับการเตรียมและพัฒนากำลังคนของภาครัฐในระดับหน่วยงาน (Department  based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    - แบบฟอร์มฯ PDF   (คลิกที่นี่)
    - แบบฟอร์มฯ DOC  (คลิกที่นี่)
 
2.  กรอบสาขาวิชาที่ ก.พ. กำหนด ในแต่ละยุทธศาสตร์ชาติที่กระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวข้อง (คลิกที่นี่)เริ่มนับ 01 กันยายน 2557