• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าวทุน/ฝึกอบรม»

news ข่าวทุน/ฝึกอบรม

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดประกาศ (คลิกที่นี่)เริ่มนับ 01 กันยายน 2557