• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • หนังสือแจ้งเวียน»

news หนังสือแจ้งเวียน

การจัดทำข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ภาระงานเพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ***สามารถรับชมบันทึกวีดิโอการประชุมชี้แจง/ตอบข้อซักถาม เมื่อวันที่ 10 พ.ค.2565 ได้ที่นี่***

-  หนังสือเวียนการจัดทำข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ภาระงานเพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (คลิกที่นี่)
-  แบบฟอร์มการวิเคราะห์ภาระงาน
เพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (คลิกที่นี่)
-  ตัวอย่างแนวทาง งาน/กิจกรรม/จำนวน 8 กระบวนงาน (คลิกที่นี่)
-  บันทึกการประชุมชี้แจง/ตอบข้อซักถามการจัดทำข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ภาระงานเพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลัง เมื่อวันที่ 10 พ.ค.2565 (คลิกที่นี่)
-  PPT การประชุมชี้แจง/ตอบข้อซักถามฯ (คลิกที่นี่)เริ่มนับ 01 กันยายน 2557