ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายการเจ้าหน้าที่

รับผิดชอบการจัดระบบงานและบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  โดยดำเนินการเกี่ยวกับ
1. การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุุคคลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรม
2. การกำหนดกรอบอัตรากำลัง  การกำหนดและปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง
3. การสรรหา  บรรจุ  แต่งตั้ง  โอน  ย้าย  และการลาออกจากราชการ
4. การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร
5. การทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
 

 

 

news ข่าวสารประชาสัมพันธ์

view all

news หนังสือแจ้งเวียน

view all

news ข่าวทุน/ฝึกอบรม

view all

news ข่าวสมัครงาน/โอน/ย้าย

view all

news ข้อมูลสำคัญ

view all

news RSS FEED    เริ่มนับ 01 กันยายน 2557