ฝ่ายนิติการ

บทบาทและหน้าที่ฝ่ายนิติการ

1. งานด้านกฎหมายและคดี
2. งานนิติกรรมและสัญญา
3. การมอบอำนาจ
4. ดำเนินการเกี่ยวกับวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการรักษาวินัยของบุคลากร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
5. ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา
6. เผยแพร่ให้ความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านกฎหมาย และระเบียบการปฏิบัติ
7.งานพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย

news ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป / สะกิดกฎหมาย / เกร็ดน่ารู้

view all

news RSS FEED



    เริ่มนับ 01 กันยายน 2557