ฝ่ายคลัง

บริหารจัดการ การเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และบัญชีภาครัฐ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินรายได้ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง พร้อมจัดวางระบบการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้านการเงิน การคลัง และบัญชีภาครัฐ

แบ่งออกเป็น  3  งาน  ดังนี้

งานงบประมาณ

 • ควบคุมดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ เงินบำรุง สาธารณูปโภค เงินเบิกแทน เงินงบกลาง
 • ลงทะเบียนคุม และควบคุมการเบิกเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปี
 • ลงทะเบียนคุม และควบคุมการเบิกจ่ายงบลงทุน
 • ทำการขออนุมัติเงินประจำงวดและโอนเปลี่ยนแปลงเงินประจำงวดไปยังสำนักงบประมาณและ
  กรมบัญชีกลาง
 • ทำการโอนเงินที่อยู่ในอำนาจหัวหน้าส่วนราชการในระบบ GFMIS
 • ทำรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อนำเสนอที่ประชุมกรม
 • รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณจาก ระบบ GFMIS 
 • ทำการขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

งานการเงิน

 • การรับและนำส่งเงิน
 • การเบิกจ่ายเงิน จ่ายผ่านส่วนราชการ และจ่ายตรงเจ้าหนี้
 • เบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ/ค่าตอบแทนพนักงานราชการ/ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ้างชั่วคราว/เงินเบี้ยหวัด/บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งค่าตอบแทนต่าง ๆ

งานบัญชี

 • ตรวจเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและวิเคราะห์รายการทางบัญชี
 • บันทึกบัญชีพร้อมจัดทำรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร
 • จัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงานส่วนกลาง
 • จัดทำรายงานเงินบำรุงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • จัดทำรายงานการเงินประจำปีของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
 • ตอบข้อซักถามด้านบัญชีให้กับหน่วยงานภายในกรม และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

news ข่าวฝากจากฝ่ายคลัง

view all

news หนังสือเวียนฝ่ายคลัง

view all

news RSS FEED  เริ่มนับ 01 กันยายน 2557